Algemene voorwaarden

De klant gaat een overeenkomst aan met SC B.V. voor een Dienst, al dan niet in combinatie met het ter beschikking stellen van een Mobiel Systeem met de daarbij behorende gebruiksmogelijkheden, tarieven en voorwaarden voor een periode zoals gekozen en aangegeven door de klant op deze overeenkomst. Ook de extra dienstverlening van de Meldkamer zal voor de periode zoals gekozen en aangegeven door de klant op deze overeenkomst. Vragen of klachten kunnen gemeld worden per telefoon naar het bovenstaand nummer, per post naar het bovenstaand adres of per e-mail naar info@sociale-controle.nl. Iedere vraag of klacht wordt binnen 10 werkdagen beantwoord. SC B.V. levert en programmeert een mobiel systeem onder de navolgende bepalingen/voorwaarden:

1. SC B.V. activeert, meldt aan en laat per post een Mobiel Systeem bezorgen bij de klant ten behoeve van het abonnement voor de Dienst en/of dienstverlening van de Meldkamer. Het Mobiel Systeem bestaat uit de verschillende functies, zoals gekozen en aangegeven door de klant op deze overeenkomst, en is desgewenst op verzoek van de klant tegen betaling uit te breiden met extra componenten. Voorwaarden voor activeren en aanmelden is dat er minimaal een (1) contactpersoon is genoteerd in geval van Professionele alarmering (Meldkamer) en drie (3) contactpersonen in geval van Sociale alarmering.

2. Indien de klant na ontvangst van het Mobiel Systeem behoefte heeft aan extra uitleg, hulp of dergelijke en er is geen extra garantie of servicepakket afgenomen, kan er een adviseur aangevraagd worden. Per bezoek, waar de voorrijkosten inzitten en de service verleend wordt, zal er €25,- in rekening gebracht worden per automatische incasso. *Onder extra garantie geeft SC B.V. verlenging van de garantie met een (1) jaar. Onder servicepakket geeft SC B.V. extra uitleg, hulp of dergelijke huisbezoeken (tot een maximum van 5 per jaar) geheel voor rekening van SC B.V.

3. De klant gaat een maandelijkse betalingsverplichting aan met SC B.V. voor de in het schema aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is enkel mogelijk tegen betaling van de resterende termijnen in één keer middels een afkoopregeling. Indien de klant na veertien dagen na het ondertekenen van deze overeenkomst en na activeren- en aanmelden en levering van het Mobiel Systeem een betaling storneert zal er per storno €4,95 administratiekosten in rekening worden gebracht. De klant kan binnen acht weken na afschrijving contact opnemen met de bank als hij/zij het niet eens is met de afschrijving. Let op! Vraag uw bank naar de voorwaarden.

4. De klant machtigt SC B.V. hierbij tot de automatische incasso van de maandelijkse kosten, alsmede het automatisch incasseren van het activeren, aanmelden, extra componenten en eventuele overige kosten die in één termijn wordt afgeschreven.

5. Op deze overeenkomst zijn de op de achterzijde afgedrukte algemene voorwaarden van SC B.V. van toepassing. De klant is tekenbevoegd, heeft kennis genomen van de inhoud en van deze overeenkomst en de algemene voorwaarden en verklaart zich hiermee akkoord.

6. De klant is geïnformeerd over de mogelijkheden om deze overeenkomst binnen veertien (14) dagen te annuleren. Annuleren binnen de opzegtermijn, maar na activeren- en aanmelden van het Mobiel Systeem op verzoek van de klant, is enkel mogelijk tegen betaling van de daadwerkelijk gemaakte kosten, zijnde de activering- en aanmeldkosten (€ 49,95) zoals vermeld op deze overeenkomst. Een eventuele annulering dient binnen veertien (14) dagen te gebeuren per telefoon naar het bovenstaand nummer, per post naar het bovenstaand adres of per e-mail naar info@sociale-controle.nl. De klant dient te allen tijde aan te kunnen tonen deze opzegging te hebben gedaan. Kosten voor het retourneren is voor rekening van de klant.

7. De klant is geïnformeerd over alle privacy voorwaarden omschreven in artikel 16 in de algemene voorwaarden en stemt ermee in.

Algemene voorwaarden van Sociale Controle B.V.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Aanbieding: Een aanbod voor een Dienst, al dan niet in combinatie met het ter beschikking stellen van een Mobiel Systeem door Sociale Controle B.V. (SC B.V.), met de daarbij behorende gebruiksmogelijkheden, tarieven en voorwaarden.

Aansluiting: De mogelijkheid om met daarvoor geschikte Mobiele Systeem gebruik te maken van één of meer Diensten.

Contractant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie SC B.V. producten levert en/of Diensten verricht, en met wie SC B.V. een Overeenkomst aangaat. Deze zijn onderverdeeld in particuliere en zakelijke contractanten. 

Dienst: Een abonnement voor de dienst van mobiele alarmering, met gebruikmaking van een Mobiel Systeem waarmee SC B.V. en/of derden via een Mobiel Netwerk in staat zijn om de gebruiker van een Mobiel Systeem te lokaliseren en in geval van een oproep door de gebruiker van een Mobiel Systeem hulpverlening te bieden. De Dienst is bestemd voor gebruik in noodsituaties. SC B.V.: Sociale Controle B.V., een bedrijf gespecialiseerd in persoonsalarmering en persoonsbeveiliging, gevestigd te Alkmaar. Mobiel Netwerk: Een samenstel van technische voorzieningen voor Mobiele Telecommunicatie waarvan SC B.V. gebruik maakt voor de levering van Diensten. Mobiel Systeem: Een mobiele zend- en/ of ontvanginrichting, zoals een mobiele telefoon met GPS- functionaliteit of een GPS-tracker met een aansluiting met een Mobiel Netwerk, dat als systeem geschikt is om de Dienst uit te voeren door middels spraakverbinding of internetverbinding communicatie tussen de Contractant en SC B.V. en/of derden mogelijk te maken.

Overeenkomst: Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij Partijen een verbintenis aangaan tot het door SC B.V. tegen betaling door Contractant verstrekken va n producten en diensten. Particuliere contractant: Gebruiker (consument) die zelf rechtstreeks bij SC B.V. een abonnement afneemt.

Partijen: SC B.V. en Contractant. Portaal: Digitaal platform waarop Contractant identiteits- en medische gegevens kan invoeren met het doel dat deze gegevens beschikbaar worden voor SC B.V. of derden bij de uitoefening van de Dienst indien en voor zover de Contractant middels een Mobiel Systeem een oproep doet tot hulpverlening.

Simkaart: Een chipkaart die, behoudens voor zover anders aangegeven, benodigd is voor het gebruik van een Aansluiting.

Simlock: Een technisch beveiliging in een Mobiel Systeem, waardoor het slechts mogelijk is het Mobiele Systeem in combinatie met een specifieke SIM-kaart of Mobiel Netwerk te gebruiken.

Zakelijke contractant: Gebruiker is zakelijk en neemt voor eigen gebruik rechtstreeks af bij SC B.V., of is wederverkoper richting particuliere gebruikers.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 

A. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten tussen Partijen respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij Partijen schriftelijk hiervan afwijken. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

B. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SC B.V. en Contractant, indien een van Partijen dat nodig vindt, in overleg treden om (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

C. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Contractant en SC B.V., voor de uitvoering waarvan door één der Partijen derden dienen te worden betrokken.

D. Indien de Contractant niet de Eindgebruiker is, staat de Contractant in voor naleving van de door hem overeengekomen verplichtingen door die eindgebruiker.

E. SC B.V. behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien Contractant niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar zijn geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. Indien een Contractant tijdig aangeeft dat hij een wijziging van de algemene voorwaarden, die betrekking heeft op een door hem afgenomen Product of Dienst, niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst met betrekking tot die Dienst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

A. Een Overeenkomst komt tot stand indien Contractant een Aanbieding van SC B.V. aanvaard. Deze aanvaarding van een Aanbieding kan schriftelijk worden gedaan door ondertekening van deze Algemene Voorwaarden en volledige invulling van een daarvoor bestemde overeenkomst, dan wel via elektronische weg wanneer Contractant een order plaatst op de website van SC B.V. (www.sociale-controle.nl) en SC B.V. de bestelling bevestigt, of wanneer Partijen via een andere wijze zoals e -mail of telefonisch tot een overeenstemming komen.

B. Voor Overeenkomsten waarvoor geen opdrachtbevestiging, per e-mail, telefoon of anderszins, is verzonden, beschouwen Partijen het gereedmaken en verzenden van het alarmsysteem als schriftelijke bevestiging bedoeld in lid a van dit artikel.

C. Alle door SC B.V. uitgebrachte Aanbiedingen voor een zakelijke contractant zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig, tenzij in de Aanbieding een andersluidende termijn van aanvaarding is genoemd.

D. De aanvaarding van een Aanbieding is gebaseerd op de informatie die door Contractant is verstrekt. Contractant staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie correct en volledig aan SC B.V. heeft verstrekt. SC B.V. is niet gehouden, maar wel gerechtigd, de juistheid van de opgegeven gegevens te verifiëren. Mocht SC B.V. na haar schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de Aanbieding vaststellen dat Contractant aan SC B.V. onjuiste gegevens heeft verstrekt dan heeft SC B.V. het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.

E. SC B.V. kan naar aanleiding van de aanvaarding van een Aanbieding een risicobeoordeling uitvoeren. Indien SC B.V. tot het oordeel komt, dit ter beoordeling van SC B.V., dat de aanvraag niet voldoet aan de door SC B.V. gestelde eisen, kan SC B.V. besluiten dat geen Overeenkomst tot stand komt. Indien vooruitlopend op de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door SC B.V. een aanvang met de verlening van de Dienst wordt gemaakt, geldt deze verlening van de Dienst als voorwaardelijke bevestiging van de totstandkoming van de Overeenkomst onder de ontbindende voorwaarde dat de uitkomst van de risicobeoordeling door SC B.V. positief wordt beoordeeld. SC B.V. is gerechtigd te besluiten dat geen Overeenkomst tot stand is gekomen als de risicobeoordeling daartoe aanleiding geeft. Indien de voorwaardelijke Overeenkomst wordt beëindigd is de aanvrager de periodieke vergoedingen verschuldigd voor de periode dat de Dienst is verleend, en alle vergoedingen voortvloeiende uit het gebruik van de Dienst.

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

A. SC B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

B. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft SC B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

C. Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SC B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SC B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SC B.V. zijn verstrekt, heeft SC B.V. het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten. Indien de naam- adres- woonplaats- of factuurgegevens van Contractant wijzigen, dient de Contractant deze wijzigingen tijdig aan SC B.V. mee te delen.

D. Contractant is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan SC B.V. verschafte informatie.

E. Contractant begrijpt dat de Dienst een alarmdienst is die in beginsel is bestemd voor gebruik in noodsituaties. Contractant zal het gebruik van de Dienst beperken tot situaties waarbij Contractant hulpbehoevend is, en waarbij positiebepaling van de Contractant redelijkerwijs gewenst is. Contractant zal zich onthouden van gebruik van de Dienst voor situaties waarin Contractant niet hulpbehoevend is als bedoeld in dit artikel.

ARTIKEL 5 DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

A. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimumduur van 12 of 24 maanden, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van deze minimumduur wordt de Overeenkomst stilzwijgend omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tenzij Contractant tijdig heeft opgezegd.

B. De Dienst zal binnen enkele werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst door SC B.V. worden aangevangen middels een Aansluiting, tenzij SC B.V. Contractant anderszins informeert.

C. Indien Contractant gedurende de looptijd van een Overeenkomst besluit tot het uitbreiden van de Dienst met extra functionaliteiten, welke uitbreiding noodzakelijk maakt dat tevens de oorspronkelijk overeengekomen Dienst van SC B.V. wordt afgenomen, wordt de minimumduur van deze oorspronkelijke Dienst, als gevolg van de uitbreiding van de Dienst verlengd tot het einde van de periode die is overeengekomen bij de uitbreiding van de Dienst.

D. Onverminderd het bepaalde in lid a en b, kan een Dienst tegen en na het verstrijken van de minimumduur daarvan, door elk der Partijen worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor een zakelijke contractant en 1 maand voor een particulieren contractant.

E. De Overeenkomst eindigt automatisch indien alle Diensten zijn beëindigd.

F. Indien SC B.V. de Overeenkomst tijdens de minimumduur ontbindt wegens omstandigheden die aan Contractant zijn toe te rekenen, blijft de Contractant verplicht zijn periodieke vergoedingen voor de door hem afgenomen Diensten over de nog resterende periode van de minimumduur te voldoen.

G. Indien Contractant wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis en niet meer mobiel is, eindigt de Dienst van Contractant, de maandelijkse kosten eindigen met ingang van de eerste dag van de kalendermaand van het 12de betaaltermijn. Van de intrek in een verpleeg- of verzorgingshuis dient een bewijs aan SC B.V. te worden overlegd. Het overlijden dient te worden aangetoond met de overlijdensakte van Contractant die aan SC B.V. dient te worden toegestuurd. Nadat de afmeldkosten zijn geïncasseerd zal de overeenkomst direct ontbonden worden.

H. In het geval de Overeenkomst naast de verlening van een Dienst tevens de terbeschikkingstelling van een Mobiel Systeem inhoudt is Contractant te allen tijde bevoegd de Overeenkomst voortijdig op te zeggen met een opzegtermijn van 1 of 3 maand(en) waarbij Contractant een afkoopbedrag verschuldigd is door alle resterende maand termijnen in één keer te voldoen.

I. De overeenkomst kan door een particulieren contractant enkel ongedaan worden gemaakt binnen 14 dagen conform de nieuwe Europese richtlijn consumentenrecht. Opzegging mag op eenzelfde wijze zoals de overeenkomst door SC. B.V. bij contractant is aangegaan, met dien verstande dat de bewijslasten voor opzegging bij contractant ligt. Aan te raden is dit daarom schriftelijk aangetekend of per e-mail te laten gebeuren. Annuleren binnen de wettelijke opzegtermijn maar na activeren en aanmelden van het mobiel systeem is enkel mogelijk na betaling van de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten, zijde de activering en aanmeldkosten, ten bedrage van €49,95 via automatisch incasso.

J. Zowel de Contractant als SC B.V. kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Voor ontbinding van de overeenkomst door wanprestatie van een van de Partijen is vereist dat de Partij die wan presteert, in verzuim is.

K. Ontbinding door SC B.V. is tevens mogelijk in geval van faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering of onder curatele stelling van de Contractant.

L. Indien Contractant haar verbintenis niet nakomt, dan is SC B.V. bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen op te schorten. In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Voor de Contractant blijft de verplichting tot betaling van de periodieke overeengekomen vergoedingen gedurende de tijd van opschorting bestaan.

M. Tot opheffing van de opschorting wordt weer overgegaan indien de Contractant binnen een door SC B.V. gestelde termijn zijn verplichtingen alsnog is nagekomen. Voor de op heffing kan een bedrag aan aanmeldkosten verschuldigd zijn welke kosten voor rekening van Contractant komen.

ARTIKEL 6 VERGOEDINGEN ABONNEMENT EN EENMALIGE AANSCHAF


A. Contractant is voor de aanschaf van het Mobiele Systeem een eenmalige vergoeding verschuldigd (€132,23 ex btw voor 12 maanden en €8,26 voor een 24 maanden overeenkomst). 

B. Contractant is voor het activeren en aanmelden een eenmalige vergoeding verschuldigd van €41,28 ex btw.

C. Contractant is voor de afmelding een eenmalige vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de vergoeding van het activeren en aanmelden (€41,28 ex btw).

D. Contractant is voor de meldkamer €4,09,- ex btw per maand verschuldigd.

E. Contractant is voor de meldkamer inclusief mobiel hulpverlener €8,22 ex btw per maand verschuldigd + het uurtarief van €53,72 ex btw voor de mobiele hulpverlener.

F. Contractant is voor de Dienst gebruikskosten verschuldigd. De gebruikskosten zullen maandelijks worden gefactureerd/ geïncasseerd. De gebruikskosten zijn verschuldigd vanaf de datum waarop de verlening van de Dienst is aangevangen, dan wel vanaf de datum waarop de Overeenkomst voor de desbetreffende Dienst tot stand is gekomen. De vergoedingen voor de Dienst worden bij het aangaan van de Overeenkomst vastgesteld waarbij de vergoedingen zijn berekend op basis van afname door Contractant van de Dienst binnen het grondgebied van de Europese Unie.

G. De gebruikskosten bestaan uit een vast en, indien toepasselijk, een variabel deel. Variabele gebruikskosten zijn verschuldigd wanneer het gebruik van een Dienst door Contractant het door het vaste deel van de gebruikskosten gedekte gebruik overstijgt. Tenzij anders overeengekomen bedraagt het vaste deel van de gebruikskosten €20,62 ex btw per maand. Dit vaste deel van de gebruikskosten dekt een maandelijks gebruik van 30 belminuten, 30 SMS en 5MB. Bij overschrijding van het maandelijks aantal belminuten, SMS en data zal het meerdere steeds als variabele gebruikskosten aan de Contractant in rekening worden gebracht bovenop het vaste deel van de gebruikskosten.

H. Buiten de Europese Unie gelden afwijkende tarieven. Gebruik van de Dienst buiten de Europese Unie valt nooit in het vaste deel van de gebruikskosten. Gebruik van de Dienst buiten de Europese Unie zal altijd als variabele gebruikskosten aan de Contractant in rekening worden gebracht. Ter indicatie: De gebruikskosten van de Dienst buiten de Europese Unie bedragen €15,00 per Mb. Wanneer Contractant gedurende een periode van één maand buiten de Europese Unie verblijft en van de Dienst gebruik maakt, verbruikt het Systeem circa 1,5 Mb. Wanneer de Contractant tijdens het verblijf buiten de Europese Unie een hulpoproep plaatst kan het verbruik van het Systeem hoger zijn.

I. De actuele tarieven voor het gebruik van de Dienst buiten de Europese Unie alsook de variabele gebruikskosten die verschuldigd zijn voor gebruik van de Dienst binnen de Europese Unie dat het vaste deel van de gebruikskosten te boven gaat, zijn beschikbaar bij de klantenservice van SC B.V. 

J. De bedragen bedoeld in artikel 6 lid a,b,c,d en e zijn exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. SC B.V. kan jaarlijks per 1 januari de prijzen van zijn producten en dienstverlening indexeren. De indexering is maximaal gelijk aan de consumentenprijsindex (CPI), zoals gepubliceerd door het CBS, over het voorgaande jaar.

K. Indien tijdens de minimumduur van de Overeenkomst de Contractant de aanbiedingsvorm van de Dienst wil wijzigen in een Dienst waarbij een lagere maandelijkse vergoeding verschuldigd is, blijft de Contractant gedurende de minimumduur van de Overeenkomst de maandelijkse vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de hoogste van de twee Diensten, tenzij bij het aangaan van de laatste Dienst anders is bepaald.


L. Voor de professionele hulpopvolging kunnen door SC B.V. of derden kosten in rekening worden gebracht bij Contractant. Deze kosten worden voor zover redelijkerwijs mogelijk vooraf aan Contractant bekendgemaakt.

M. Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt SC B.V. alle in het kader van een Overeenkomst voor een Abonnement verschuldigde bedragen met facturen rechtstreeks aan de Contractant in rekening.

N. Indien SC B.V. is overeengekomen via automatisch incasso zal het maandelijkse termijn bedrag zoveel mogelijk aan het einde van de maand worden geïncasseerd.

O. Indien bedragen worden gestorneerd zullen hiervoor per storno kosten van €4,95 in rekening worden gebracht. Deze kosten worden zoveel mogelijk aan het einde van het abonnement geïncasseerd.

P. SC B.V. zal Contractant per kalendermaand een factuur sturen voor de in die kalendermaand gemaakte kosten. Hebben Partijen een vaste prijs afgesproken, dan zal maandelijks een evenredig deel gefactureerd worden. Voor zover maandelijks aan SC B.V. verschuldigde bedragen voor Diensten niet over een volle kalendermaand verschuldigd zijn, wordt voor elke dag 1/30 deel van het maandbedrag in rekening gebracht.

Q. Contractant is tegenover SC B.V. verantwoordelijk voor tijdige en volledige betaling van de facturen. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald door overmaking van het factuurbedrag op de door SC B.V. opgegeven bankrekening. Contractant kan SC B.V. machtigen de verschuldigde bedragen automatisch te innen.

R. Na de vervaldag van de betalingstermijn, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan SC B.V. de uitvoering van een Overeenkomst opschorten. Indien de Contractant de door hem verschuldigde vergoedingen niet binnen de afgesproken termijnen heeft betaald of indien de automatische incasso niet is geslaagd, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

S. Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen voor de vervaldatum van de factuur aan SC B.V. kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur vaststaat.

T. Indien de Contractant bij herhaling bezwaren heeft ingediend tegen hem in rekening gebrachte bedragen en de bezwaren ongegrond zijn gebleken, kan SC B.V., wanneer wederom bezwaren worden ingediend, de te maken onderzoekskosten bij Contractant in rekening brengen. SC B.V. zal de Contractant meedelen dat zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken alvorens een onderzoek wordt gestart.

U. SC B.V. kan eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn voor het gebruik van diensten van derden op last van deze derden bij de Contractant innen. SC B.V. staat er voor in dat de Contractant met de betaling van deze vergoedingen aan SC B.V. tegenover die derde bevrijdend heeft betaald.

V. Is Contractant in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

ARTIKEL 7 ZEKERHEIDSTELLING

A. Indien er op enig moment op grond van feiten of omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de Contractant aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen, of indien hij in een beperkte periode bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke vergoedingen verschuldigd wordt, of indien hij geen vaste woonplaats, verblijfplaats of vestigingsplaats in Nederland heeft, is SC B.V. gerechtigd van de Contractant (of aanvrager) hetzij een waarborgsom of bankgarantie te verlangen.

B. Het bedrag van het in dit artikel onder a bepaalde zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de Contractant in redelijkheid over een periode van twaalf maanden verschuldigd zal zijn.

C. Over de waarborgsom wordt over het eerste jaar na storting geen rente vergoed.

ARTIKEL 8 MELDKAMER

A. SC B.V. maakt bij de uitvoering van de Dienst standaard gebruik van diensten van een externe (niet aan SC B.V. verbonden) meldkamer en/ of meerdere externe meldkamers die al dan niet wereldwijd hun dienstverlening aanbieden.

B. De in lid a van dit artikel bedoelde meldkamer(s) zorgt/zorgen 7 dagen per week, 24 uur per dag, voor de professionele opvolging van de alarmmeldingen die gemaakt worden met producten, Mobiele systeem of softwareapplicaties van SC B.V.

C. De in lid b van dit artikel bedoelde professionele alarmopvolging gebeurt volgens vooraf door de meldkamer vastgestelde protocollen en kan bestaan uit o.a. het inroepen van 112-diensten of andere hulpverleners, dit afhankelijk van en volgens inschatting van de meldkamer al dan niet in overleg met degene die alarm heeft gemaakt.

D. Partijen kunnen overeenkomen dat de alarmopvolging plaatsvindt door andere professionals dan de meldkamer(s) genoemd in lid a. van dit artikel. De alarmopvolging vindt dan plaats door bijvoorbeeld een thuisorganisatie of vergelijkbare professionele organisatie. Contractant begrijpt dat de keuze voor alarmopvolging door andere professionals dan de meldkamer(s) genoemd in lid a een geografische beperkingen van de dienstverlening met zich kan brengen.

E. Alarmoproepen, inclusief voice-oproepen, die bij de in lid a van dit artikel bedoelde meldkamer binnenkomen, worden opgeslagen in een database van de meldkamer.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID SC B.V.

A. SC B.V. kan nooit garantie bieden dat geen bedreigende situaties kunnen ontstaan, al dan niet met letsel of de dood tot gevolg hebbende, ondanks het gebruik door Contractant van de door SC B.V. geleverde Diensten of een Mobiel Systeem.

B. De aansprakelijkheid van SC B.V., onverschillig of die ontstaan is uit hoofde van een Overeenkomst of uit hoofde van onrechtmatige daad, is beperkt tot de in het specifieke geval door de verzekeraar van SC B.V. te verstrekken uitkering, uitgezonderd schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

C. Indien SC B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en is SC B.V. nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

D. SC B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade door handelen van derden, zoals maar niet beperkt tot tekortkoming van aanbieders van netwerken, aanbieders van softwareapplicaties, diensten waarmee de Mobiele Systeem, aangeboden door SC B.V., direct of indirect zijn verbonden. Als een tekortkoming van een derde in de zin van dit artikel wordt tevens beschouwd de omstandigheid d at door Contractant aan SC B.V. verzonden (e-mail)berichten SC B.V. niet hebben bereikt of de omstandigheid dat gegevens, door de ether verspreid, door derden worden opgevangen. SC B.V. is evenmin aansprakelijk voor enige schade door handelen van aanbieders van medische diensten of onjuiste of niet adequate opvolging door derden van een melding gedaan met of via een Dienst of Mobiel Systeem beschikbaar gesteld door of van SC B.V.

E. Schade die het gevolg is van door Contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of door onoordeelkundig gebruik door of namens Contractant van aan Contractant verstrekte Mobiele Systeem of andere door Contractant in verband met de Dienst gebruikte apparatuur.

F. De aansprakelijkheid van SC B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, of uit hoofde van een onrechtmatige daad ontstaat slechts, indien Contractant SC B.V. onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij hij een redelijke termijn stelt waarbinnen SC B.V. de tekortkoming kan herstellen, en SC B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten.

G. Schade dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan SC B.V. te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van SC B.V. is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking. Voor consumenten geldt dit niet indien de Contractant aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden.

H. Contractant zal minimaal één keer in de drie maanden het systeem testen. Indien het systeem niet wordt getest houdt SC B.V. zich niet aansprakelijk voor het eventueel niet (goed) functioneren van het systeem.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

A. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

B. SC B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

C. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

D. In geval van tijdelijke overmacht is SC B.V. gerechtigd de levertijd of de termijn waarbinnen de Dienst geleverd dienden te worden of de werkzaamheden dienden te worden verricht, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering of presteren geldt.

E. Voor zover SC B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is hij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

ARTIKEL 11 GEBRUIK AANSLUITING

A. De Contractant staat in voor al het gebruik dat van zijn Aansluiting wordt gemaakt, door hemzelf of, met of zonder zijn toestemming, door derden.

B. Contractant zal van de Dienst en de Aansluiting slechts naar redelijkheid gebruik maken. Redelijk gebruik houdt in dat de Contractant de Aansluiting en de Dienst slechts zal gebruiken voor het doel waarvoor het is bedoeld: tenzij anders overeengekomen is de Aansluiting bedoeld voor het maken van alarm in noodsituaties. Contractant zal het gebruik van de Dienst beperken tot situaties waarbij Contractant hulpbehoevend is, en waarbij positiebepaling van de Contractant redelijkerwijs gewenst is. Contractant zal zich onthouden van gebruik van de Dienst voor situaties waarin Contractant niet hulpbehoevend is als bedoeld in dit artikel. Redelijk gebruik en eventuele kosten verbonden aan overschrijding staan verder gedefinieerd in lid i. van dit artikel.

C. Alle kosten voortvloeiende uit het gebruik van de Aansluiting zijn voor rekening van Contractant.

D. Een Aansluiting mag slechts worden gebruikt in combinatie met een Mobiel Systeem dat voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten. Alle gevolgen van het gebruik van apparaten die niet aan deze eisen voldoen, zijn voor rekening en risico van de Contractant.

E. Het is Contractant niet toegestaan misbruik te maken of te laten maken van een Aansluiting en/of van Diensten, bijvoorbeeld door handelingen te verrichten, te doen of laten verrichten die niet in overeenstemming zijn met het gebruik waarvoor de Aansluiting en/of Diensten zijn bedoeld.

F. Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van een Dienst of aangesloten Mobiele Systeem door Contractant, is de Contractant verplicht aan de door SC B.V. te geven voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van SC B.V. noodzakelijk is, kan SC B.V. de Aansluiting, al dan niet met betrekking tot een Dienst, zo nodig onmiddellijk (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.

G. Indien bij de totstandkoming van een Dienst is aangegeven dat daarop een Fair Use Policy van toepassing is, geldt voor de betreffende Dienst geen vaste limiet voor de te gebruiken hoeveelheid telecommunicatieverkeer, maar geldt dat het gebruik redelijk dient te zijn. Als ‘niet-redelijk’ wordt in een dergelijk geval in ieder geval, doch niet uitsluitend, aangemerkt (steeds rekening houdend met de aard van de Dienst):

* Bij Diensten gericht op het gebruik in combinatie met een Mobiel Systeem: gebruik anders dan met een mobiele (GPS) telefoon o f GPS-tracker, zoals met een computer of als router;

* Langdurig openstaan van verbindingen, continu of vrijwel continu gebruik;

* Gebruik voor commerciële doeleinden zoals doorverkoop van de dienst, dan wel het draaien van een mail-,web- game-, chat-, file- of andere serverdienst op het betreffende Mobiele Systeem (waar mogelijk);

* Gebruik voor andere dan persoonlijke of privé doeleinden, dan wel, bij Diensten die zijn gericht op zakelijk gebruik, voor ander dan regulier zakelijk gebruik;
* Indien dit bij het aangaan van een Dienst is vermeld: gebruik boven een bepaalde redelijke hoeveelheid, welke hoeveelheid is afgeleid van gemiddeld gebruik van andere, vergelijkbare gebruikers. Momenteel is dit tussen de 5-10 keer per jaar. SC B.V. behoudt zich het recht dit aantal op ieder moment aan te passen naar het huidige gemiddelde;
* Gebruik dat anderszins in strijd is met het bepaalde in dit artikel.

H. Indien SC B.V. constateert dat sprake is van niet-redelijk gebruik van een Dienst, is zij gerechtigd, zonder voorafgaande aankondiging, het gebruik van de Dienst al dan niet tijdelijk op te schorten, de gebruiksmogelijkheden of het kwaliteitsniveau van de Dienst al dan niet tijdelijk te beperken, de extra kosten in rekening te brengen, de dienst stop te zetten of, bij herhaald onredelijk gebruik, de Overeenkomst voor de Dienst te ontbinden.

I. Extra kosten en redelijk gebruik zoals beschreven in art. 13 lid g & h zullen in dit lid verder omschreven worden. Deze bepalingen zijn opgesplitst in particuliere klanten en zakelijke klanten:
* Redelijk gebruik voor een particuliere klant betekent een gemiddelde gesprekstijd van 30 minuten per maand. Dit gemiddelde wordt berekend op jaarbasis, oftewel 360 minuten per jaar. SC B.V. behoudt zich het recht voor om jaarlijks het aantal minuten te berekenen en de overtallige minuten (aantal minuten meer dan de 360 minuten op jaarbasis per abonnement) door te berekenen aan de klant. De kosten hiervoor bedragen €0,24 per extra gebruikte minuut (excl. BTW);
* Redelijk gebruik voor een zakelijke klant betekent een gemiddelde gesprekstijd van 30 minuten per maand, per abonnement. Dit gemiddelde wordt berekend op jaarbasis, oftewel 360 minuten per jaar, per abonnement. SC. B.V. behoudt zich het recht voor om het verbruik te berekenen en de overtallige minuten (aantal minuten meer dan de 360 minuten op jaarbasis per abonnement) door te berekenen aan de klant. De kosten hiervoor bedragen €0,24 per extra gebruikte minuut (excl. BTW);
* De aantallen minuten zijn cumulatief voor zakelijke klanten met meerdere abonnementen en die zelf de facturering aan de eindklant doen/zelf de eindklant zijn.

J. De Contractant zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat dit strafbaar of onrechtmatig is jegens SC B.V. of derden. In het bijzonder staat de Contractant er voor in dat via of met behulp van de Aansluiting, noch hijzelf, noch een eindgebruiker:

* Computervirussen zal verspreiden of toegangsprivileges zal misbruiken.
* Beveiligingen zal doorbreken of opzettelijk apparaten, die direct of indirect aan het mobiele netwerk zijn gekoppeld, zal doen stagneren of enige poging daartoe zal ondernemen.
* Gegevens van een derde zonder diens toestemming zal veranderen of onbruikbaar zal maken, noch gegevens aan gegevens van een derde zal toevoegen zonder toestemming van deze derde.
* Ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud zal (doen) verzenden of grote hoeveelheden informatie met dezelfde of vergelijkbare inhoud openbaar zal maken.
* Zich (misleidend) uit zal geven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming.
* Diensten in of vanuit andere landen zal gebruiken in strijd met de aldaar toepasselijke wet- en regelgeving.
* In strijd zal handelen met een afgegeven voorschrift dat het niet is toegestaan een Dienst, of een ontvangen dan wel opgeslagen bericht of informatie, door te zenden naar derden of anderszins te verspreiden. De Contractant zal eventuele aanvullingen op deze voorschriften, zoals door SC B.V. aangegeven, naleven en regelmatig raadplegen.
* In aanvulling op wat elders in deze algemene voorwaarden is bepaald geldt, gelet op de aard van de dienstverlening en de gebruikte technologie, in het bijzonder het navolgende:

K. SC B.V. staat niet in voor het slagen van transacties die (mede) worden verricht met behulp van een Dienst.

L. SC B.V. staat niet in voor de consequenties van de opslag van berichten of informatie door de Contractant, al dan niet in of met behulp van het geheugen van zijn Mobiele Systeem, in het bijzonder ten aanzien van het mogelijk automatisch genereren van dataverkeer of het automatisch doorsturen, veranderen of verloren gaan van door de Contractant opgeslagen gegevens.

ARTIKEL 12 PORTAAL

A. Contractant geeft aan SC B.V. toestemming tot het gebruik van zijn gegevens voor het doel waarvoor ze door Contractant in het Portaal zijn ingevuld. Op het gebruik van de gegevens van Contractant zijn de privacy bepalingen van toepassing zoals die zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.

B. SC B.V. stelt alles in het werk om de veiligheid van de gegevens die zijn opgenomen in het Portaal, en het gebruik door derden van deze gegevens in het kader van een Overeenkomst, te waarborgen. SC B.V. is nimmer aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik of misbruik van de gegevens die in het Portaal zijn opgenomen.

C. SC B.V. zal derden, die in het kader van een Overeenkomst gebruik maken van het Portaal en de daarin opgenomen gegevens, wijzen op het feit dat met deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk dient te worden omgegaan en dat deze gegevens alleen gebruikt mogen worden in het kader waarvoor deze gegevens in het Portaal zijn opgenomen.

ARTIKEL 13 KWALITEITSNIVEAU, ONDERHOUD, STORINGEN

A. SC B.V. zal zich inspannen om de aangeboden Diensten steeds naar behoren te doen functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de aangeboden Diensten. Gelet op het feit dat de Dienst gebruik maakt van door derde partijen verzorgde mobiele telecommunicatie, kunnen de mogelijkheden om verbindingen op te bouwen en de kwaliteit en eigenschappen van verbindingen niet op elke plaats op elk moment gelijk zijn. Sociale-controle B.V. kan een ongestoorde kwaliteit en eigenschappen niet garanderen. Aansprakelijkheid voor het niet of niet goed functioneren van de Dienst bestaat alleen binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden, of voor zover SC B.V. en Contractant hieromtrent expliciete afspraken in een nadere Overeenkomst hebben gemaakt.

B. Bij mobiele telecommunicatie vindt het transport van gegevens geheel of gedeeltelijk plaats door de ether. SC B.V. zal binnen de technische standaarden van de gebruikte mobiele netwerkentechnieken toepassen of ondersteunen, die het raadplegen van verzonden gegevens door derden bemoeilijken.

C. De locatiebepaling van een Mobiel Systeem waarop een Dienst van SC B.V. draait, is van vele technische en atmosferische omstandigheden afhankelijk en SC B.V. kan dan ook niet garanderen dat in alle omstandigheden een 100% exacte plaatsbepaling zal worden weergegeven.

D. De Contractant kan gebruik maken van de mogelijkheid om zijn Aansluiting, eventueel met betrekking tot bepaalde Diensten, te gebruiken in een ander land (zogenaamde internationale roaming) in de gevallen waarin SC B.V. dat heeft aangegeven. Deze mogelijkheid en de daarbij behorende tarieven en voorwaarden kunnen verschillen per Dienst. De Contractant kan gebruik maken van de diensten van een des betreffende buitenlandse aanbieder, met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die door die aanbieder worden aangeboden. SC B.V. is gerechtigd wijzigingen aan te breng en in de gebieden en aanbieders waar gebruik kan worden gemaakt van deze mogelijkheid, evenals in de aangeboden diensten.

E. SC B.V. is gerechtigd beperkingen te stellen aan het gebruik van Diensten, die voortvloeien uit gebruikte technologie of de aard van de Dienst. In dit kader is SC B.V. in elk geval gerechtigd om:

* Dataverkeer dat wordt gerealiseerd of informatie die wordt uitgewisseld in het kader van gebruik van een Dienst, te beperken of niet (direct) te transporteren, indien dit voortvloeit uit de aard van de dienstverlening of de gebruikte technologie;

* Beperkingen te stellen aan de verzend- of ontvangstmogelijkheden van berichten of informatie van of voor de Contractant;
* Voor Contractant bestemde berichten niet te transporteren in het kader van het tegengaan van grote hoeveelheden gelijktijdig verzonden berichten waarvan aannemelijk is dat zij niet door Contractant zijn aangevraagd.
F. Een Mobiel Netwerk wordt onderhouden door of vanwege een Telecomprovider. Voor het onderhoud kan de Telecomprovider tijdelijk (een deel van) een Mobiel Netwerk tijdelijk buiten gebruik stellen. De Telecom provider zal dit tot het minimum beperken en waar dit toch nodig en redelijkerwijs mogelijk is dit tijdig bekend maken indien deze buitengebruikstelling voor de Contractant merkbare consequenties met zich meebrengt.

G. Storingen worden zo spoedig mogelijk nadat zij aan SC B.V. bekend zijn geworden onderzocht en naar beste kunnen opgeheven.

ARTIKEL 14 SIMKAARTEN, MOBIEL SYSTEEM EN NUMMERTOEKENNING

A. SC B.V. stelt voor zover noodzakelijk aan de Contractant van een Dienst een Simkaart en/of een Mobiel Systeem ter beschikking. De Simkaart blijft te allen eigendom van SC B.V. Het Mobiel Systeem is eigendom van de afnemer, tenzij anders overeengekomen.

B. Voor het gebruik van een Dienst dient de Contractant te beschikken over een Mobiel Systeem met een contactnummer, die, indien nodig, door SC B.V. aan de Contractant worden toegekend. SC B.V. is gerechtigd een contactnummer van een door haar verstrekt Mobiel Systeem te (laten) wijzigen als dit noodzakelijk is. SC B.V. zal deze contactnummer wijziging, indien mogelijk, niet eerder doorvoeren dan drie maanden nadat de wijziging is bekend gemaakt. SC B.V. behoudt zich het recht voor het contactnummer van een door haar verstrekt Mobiel Systeem geheim te houden voor de Contractant.

C. De Contractant dient een Simkaart en Mobiel Systeem zo goed mogelijk tegen onbevoegd gebruik, diefstal of beschadiging te beschermen. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de Simkaart of Mobiel Systeem brengt de Contractant SC B.V. onmiddellijk op de hoogte met het verzoek de Simkaart te blokkeren. De Contractant is de vergoedingen voor gebruik verschuldigd tot aan het moment waarop SC B.V. de Simkaart heeft geblokkeerd. Na blokkade van de Simkaart stuurt SC B.V. Contractant een vervangend Alarmapparaat en/of Simkaart. Alle kosten die verband houden met blokkering, afsluiting en heraansluiting van de Simkaart en/of Mobiel Systeem zijn voor rekening van de Contractant.

D. Bij misbruik van een Simkaart of Mobiel Systeem is SC B.V. gerechtigd e en Simkaart te blokkeren en de Simkaart en/of het Mobiel Systeem terug te vorderen zonder dat daar voor Contractant enige vergoeding tegenover staat.

E. De bij de Simkaart en het Mobiel Systeem behorende beveiligingscodes moeten zo goed mogelijk geheim worden gehouden en mogen niet op of in de directe nabijheid van de Simkaart of het Mobiel Systeem worden bewaard. De Contractant dient SC B.V. onmiddellijk te informeren indien hij kennis heeft van onbevoegd gebruik van zijn beveiligingscode dan wel daarvan een ernstig vermoeden heeft. De Contractant kan SC B.V. tevens verzoeken om een beveiligingscode te blokkeren, indien en voor zover dit in een specifieke Aanbiedingsvorm is aangegeven.

F. SC B.V. is gerechtigd een aan de Contractant ter beschikking gestelde Simkaart en/of Mobiel Systeem om te ruilen in verband met een wijziging van technische eigenschappen of in verband met technische veroudering van de desbetreffende Simkaart of Mobiel Systeem. SC B.V. is eveneens gerechtigd de technische eigenschappen of instellingen van een aan de Contractant ter beschikking gestelde Simkaart (op afstand) te wijzigen. G. Een door SC B.V. aangebrachte Simlock mag door Contractant niet zonder toestemming van SC B.V. worden verwijderd.

H. Na beëindiging van de Overeenkomst voor een Dienst zal de Simkaart door SC B.V. onklaar worden gemaakt en kan SC B.V. eisen dat de Simkaart wordt teruggestuurd naar SC B.V. om te worden hergebruikt.

I. Indien Contractant gebruik maakt van een Simkaart die hij zelf beschikbaar heeft gesteld, staat SC B.V. niet in voor een onbelemmerde werking van het door SC B.V. beschikbaar gestelde Mobiel Systeem en staat SC B.V. niet in voor een onbelemmerde werking van de door of namens SC B.V. verleende Diensten. SC B.V. zal zich inspannen een zo groot mogelijke onbelemmerde werking van het Mobiel Systeem en de Dienst te bewerkstelligen.

J. SC B.V. verleent 1 jaar garantie op een Mobiel Systeem. Bij eventuele gebreken, voor zover deze aan het licht komen binnen 12 maanden na de datum van de aflevering aan Contractant, zal SC B.V. de kosten voor herstel dan wel vervanging dragen.

ARTIKEL 15 WIJZIGING OF BEËINDIGING VAN EEN DIENST OF MOBIEL NETWERK

A. De eigenschappen van een Dienst kunnen door SC B.V. worden gewijzigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. SC B.V. is gerechtigd (een Aanbiedingsvorm van) een Dienst te beëindigen of te wijzigen, met inachtneming van een termijn van aankondiging van drie maanden.

B. Indien SC B.V. een Dienst beëindigt, eindigen bestaande Overeenkomsten voor de desbetreffende Dienst(en) uiterlijk met ingang van de datum waarop de bedoelde dienstverlening wordt beëindigd.

ARTIKEL 16 PRIVACYBEPALINGEN

A. Bij de uitvoering van haar dienstverlening op grond van deze en eventuele andere Overeenkomsten met SC B.V., verwerkt SC B.V. privacygevoelige gegevens zoals persoons-, medische, verkeers- en locatiegegevens van een Contractant (of eindgebruiker). SC B.V. gaat zorgvuldig met deze gegevens om en neemt hierbij de bepalingen van de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet, in acht.

B. SC B.V. hecht grote waarde aan vertrouwelijkheid en zal uiterst zorgvuldig met de haar toevertrouwde gegevens omgaan.

C. De samenwerkende partner (Meldkamer) van SC B.V., die in het geval van een alarmmelding inzage heeft in de in het Portaal opgenomen gegevens, gaat vertrouwelijk om met deze gegevens volgends de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) en zal deze gegevens alleen gebruiken om de hulpdiensten en/of mantelverzorgers te informeren waardoor een optimale alarmopvolging mogelijk wordt.

D. SC B.V. zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van gegevens, zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, naleven en zal haar medewerking verlenen aan wettelijk gegeven lasten tot aftappen.

E. Indien SC B.V. in het kader van de incasso van vorderingen deze vorderingen overdraagt aan derden, is zij gerechtigd de haar bekende gegevens van de Contractant aan deze derden te verstrekken. Medische gegevens zijn hiervan te allen tijde uitgesloten.

F. SC B.V. is gerechtigd, al dan niet in samenwerking met derden, een bestand aan te leggen van Contractanten van wie een aansluiting buiten gebruik is gesteld of een Overeenkomst is beëindigd wegens het niet tijdig betalen van verschuldigde vergoedingen. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door SC B.V. in het kader van de acceptatie van aanvragen voor soortgelijke diensten. De Contractant kan bij de verantwoordelijke voor dit bestand informeren of hij is opgenomen in een dergelijk bestand en op welke wijze hij in dat geval is opgenomen.

G. Indien Contractant bezwaar heeft tegen de wijze waarop hij is opgenomen in een door SC B.V. bijgehouden gegevensbestand, kan de Contractant zijn bezwaar schriftelijk aan SC B.V. kenbaar maken.

ARTIKEL 17 INTELLECTUEEL EIGENDOM

A. Alle intellectuele eigendomsrechten zoals, maar niet beperkt tot, auteursrecht, merkrecht, modellenrecht, octrooirecht, databankenrecht van door SC B.V. geleverde diensten en/of ter beschikking gestelde apparatuur en systeem, waaronder ook maar niet uitsluitend begrepen teksten, vormgeving, formats, software, afbeeldingen berusten bij SC B.V.

B. Het is Contractant niet toegestaan de op producten of andere uitingen van SC B.V. aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/ of enige aanduidingen over auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te gebruiken, wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van SC B.V.

ARTIKEL 18 KLACHTEN

A. SC B.V. beschikt over een klachtenprocedure waar de Contractant een klacht over een Mobiel Systeem of Dienst kan indienen. De Contractant dient zich in geval van klachten of geschillen met betrekking tot een Mobiel Systeem of een Dienst in eerste instantie te wenden tot SC B.V., via het door SC B.V. daarvoor bekendgemaakte telefoonnummer of adres. Contractant dient een klacht in te dienen binnen bekwame tijd nadat de reden voor de klacht bekend is. Contractant dient de in te dienen klacht duidelijk en volledig te omschrijven. De Contractant kan de klacht indienen per e – mail (info@sociale-controle.nl) of telefonisch via +31 (0) 85-8018314.

B. SC B.V. zal hierop binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht of het geschil inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt SC B.V. binnen die termijn aan de Contractant kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem zal worden meegedeeld.

ARTIKEL 19 OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN

A. Op het moment van overdracht van haar onderneming, is SC B.V. toegestaan alle vorderingen voortvloeiende uit de overeenkomst en uit alle direct daarmee samenhangende overeenkomsten aan derden over te dragen, te verpanden of anderszins te bezwaren op welke wijze dan ook volledig of gedeeltelijk.

B. Voorts is het SC B.V. toegestaan alle recht en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst conform artikel 159 van Boek 6 BW aan derden over te dragen, in welk geval SC B.V. zich mede aansprakelijk stelt voor de nakoming door derden van overgegane verplichtingen.

ARTIKEL 20 TOEPASSELIJK RECHT GESCHILLEN

A. Geschillen over deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van, dan wel in de werkelijke verblijfplaats van, de natuurlijke persoon. Op alle Overeenkomsten, alsook op alle geschillen in verband met of voortvloeiende uit de Overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing